Billigence_Final_01

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů („dále jen „Zásady“) upravují podmínky, za nichž společnost BILLIGENCE PTY LTD, organizační složka ČR, IČO: 247 38 930, se sídlem Praha 9 - Újezd nad Lesy, Ctiněveská 2159, PSČ: 190 16, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 73471 (dále jen „Společnost“) zpracovává osobní údaje v souvislosti s aktivitami a službami při provozu webových stránek https://cz.billigence.com/ (dále jen „Webové stránky“). 

Respektujeme důvěrnost Vašich osobních údajů a vždy jednáme v souladu s ustanoveními právních předpisů o ochraně osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

S ohledem na výše uvedené Vás tak Společnost těmito Zásadami informuje o tom, jakým způsobem, za jakými účely a v jakém rozsahu Společnost zpracovává Vaše osobní údaje.

I.    Pojmy

Osobními údaji“ se rozumí veškeré informace o subjektu údajů;

Správcem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů;

Subjektem údajů“ se rozumí jakákoli identifikovaná či identifikovatelná fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;

Zpracovatelem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce;

Zpracováním“ se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.


II.    Základní informace o zpracovávání osobních údajů Společností

Vaše osobní údaje zpracováváme vždy na základě zákonného titulu, korektně, transparentním způsobem, a to pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely. Osobní údaje zpracováváme pouze v minimálním nezbytném rozsahu a ukládáme je ve formě umožňující Vaší identifikaci pouze po nezbytnou dobu ve vztahu k účelu zpracování. 

Vaše osobní údaje zpracováváme takovým způsobem, aby byla dostatečně zajištěna jejich integrita a důvěrnost, tj. pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření a náležitého zabezpečení před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. Klademe důraz na to, aby nepřesné údaje s přihlédnutím k jejich účelu, pro který je zpracováváme, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny.

Dodržujeme taktéž zásadu zdržení se zpracování osobních údajů a minimalizace údajů. Vaše osobní údaje proto uchováváme pouze, je-li to nezbytné pro dosažení účelu zpracování údajů nebo jak je stanoveno v různých lhůtách uchovávání stanovených zákonem.


III.    Právní důvody, účely, rozsah a doba zpracování Vašich osobních údajů

Naše Společnost zpracovává Vaše osobní údaje pouze na základě právních důvodů a pro účely uvedené níže. Vaše osobní údaje zpracováváme vždy pouze po dobu nezbytnou k naplnění příslušného účelu zpracování Vašich osobních údajů. Jakmile je účel zpracování vašich osobních údajů naplněn a neexistuje žádný jiný účel, pro který bychom byli oprávněni osobní údaje zpracovávat, osobní údaje vymažeme nebo anonymizujeme.

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat také v případě, že odvoláte svůj souhlas se zpracováním těchto osobních údajů - ve vztahu k příslušnému účelu zpracování. Tím však není dotčena zákonnost zpracování provedeného před odvoláním Vašeho souhlasu.  

Pokud zpracováváme osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu a Vy proti takovému zpracování vznesete námitku a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro takové zpracování, přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat i ve vztahu k příslušnému účelu.

a.    Zpracování osobních údajů nezbytné pro oprávněné zájmy naší Společnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení

i.    Billigence Bot
Pokud na našich Webových stránkách využijete chatovací okno, zpracováváme Vámi poskytnuté osobní údaje v rozsahu Vašeho jména, příjmení a případně dalších Vámi zadaných osobních údajů za účelem vyřízení Vašeho dotazu.
V takovém případě uchováváme Vaše osobní údaje po dobu nezbytnou k vyřešení Vašeho dotazu. Po vyřešení dotazu prostřednictvím našeho chatovacího okna uchováváme tyto údaje po dobu 1 měsíce, abychom usnadnili případné další řešení Vašeho dotazu.

ii.    Kontaktní formulář
Pokud použijete kontaktní formulář na našich Webových stránkách, zpracováváme Vámi poskytnuté osobní údaje v rozsahu jména, příjmení, názvu společnosti, e-mailové adresy, telefonního čísla, země bydliště a případně dalších Vámi zadaných osobních údajů za účelem vyřízení Vaší žádosti.

V takovém případě uchováváme Vaše osobní údaje po dobu nezbytnou k vyřešení Vašeho požadavku. Po vyřešení požadavku uchováváme osobní údaje po dobu 1 měsíce, abychom usnadnili případné další řešení Vašeho požadavku.

b.    Zpracování osobních údajů na základě Vámi uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení

i.    Cookies
Naše Společnost používá různé typy souborů cookies, které mohou obsahovat Vaše osobní údaje (např. IP adresu nebo konfiguraci Vašeho prohlížeče a počítače).

Rozlišujeme následující typy souborů cookies:

   • Technické soubory cookies – tyto soubory cookies jsou nezbytné pro fungování Webových stránek a v našich systémech je nelze vypnout. Obvykle se nastavují pouze v reakci na Vaše akce, které se vztahují k žádostem o služby, jako je nastavení preferencí ochrany osobních údajů, přihlášení nebo vyplnění formulářů;

   • Analytické soubory cookies – tyto soubory cookies nám pomáhají pochopit, jak návštěvníci využívají Webové stránky. Kromě vykazování statistik o používání Webové stránky mohou být shromážděné údaje použity také spolu s některými níže popsanými reklamními soubory cookies, které pomáhají zobrazovat relevantnější reklamy na Webových stránkách a měřit interakce se zobrazovanými reklamami. K použití analytických souborů cookies, které obsahují Vaše osobní údaje, vždy potřebujeme Váš souhlas;

   • Reklamní soubory cookies – tyto soubory cookies používáme k tomu, aby naše reklamy byly pro návštěvníky Webových stránek zajímavější a hodnotnější. Mezi běžné účely aplikace souborů cookies patří výběr reklamy na základě toho, co je pro uživatele relevantní; zlepšení reportování o výkonu reklamních kampaní; a zamezení zobrazování reklam, které uživatel již viděl. Stejně jako v případě analytických souborů cookies je k použití reklamních souborů cookies nutný Váš souhlas;

   • Funkční soubory cookies – tyto soubory cookies jsou pro fungování webových stránek nepovinné. Obvykle se nastavují pouze v reakci na informace poskytnuté Webovým stránkám za účelem přizpůsobení a optimalizace Vašich zážitků a zapamatování historie chatu. Stejně jako v případě reklamních souborů cookies je k používání funkčních souborů cookies nutný Váš souhlas.

    Podrobnosti o zpracování osobních údajů pomocí souborů cookies naleznete v našich Zásadách používání souborů cookies, které jsou k dispozici zde.
  • ii.    Služby Tableau

  • Pokud si prostřednictvím našich Webových stránek stáhnete bezplatnou zkušební verzi aplikace Tableau Desktop, Tableau Prep nebo Tableau Online/Server, použijeme Vámi poskytnuté osobní údaje v rozsahu jména, příjmení, názvu společnosti a e-mailové adresy, abychom Vám mohli poskytnout marketingové materiály Společnosti.

   Za tímto účelem zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu trvání uděleného souhlasu, tj. do uplynutí doby, na kterou jste nám souhlas udělili, nebo do odvolání Vašeho souhlasu (tj. odhlášení odběru).

  • iii.    Oznámení o událostech a nových oborových řešení

   Pokud pro své dotazy adresované naší Společnosti použijete kontaktní formulář na našich Webových stránkách a před odesláním kontaktního formuláře zaškrtnete políčko "Přidat mě do mailing listu, abych dostával upozornění na události a nová oborová řešení", použijeme Vaše osobní údaje v rozsahu jména, příjmení, názvu společnosti, e-mailové adresy, telefonního čísla, země bydliště a případně další Vámi zadané osobní údaje, abychom Vás mohli pravidelně informovat o nových událostech a oborových řešeních Společnosti.

   Za tímto účelem zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu trvání uděleného souhlasu, tj. do uplynutí doby, na kterou jste nám souhlas udělili, nebo do odvolání souhlasu (tj. odhlášení odběru).

  • iv.    Newsletter

   Pokud na našich Webových stránkách použijete službu Billigence Bot a zvolíte možnost "Chci se přihlásit k odběru newsletteru", použijeme Vaše osobní údaje v rozsahu Vaší e-mailové adresy, abychom Vás mohli pravidelně informovat o novinkách ze světa datové analytiky a datové vědy.

   Za tímto účelem zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu trvání uděleného souhlasu, tj. do uplynutí doby, na kterou jste nám souhlas udělili, nebo do odvolání souhlasu (tj. odhlášení odběru).

  • v.    Případové studie a podobné informativní dokumenty 

   Pokud si prostřednictvím našich Webových stránek stáhnete případovou studii nebo jiný podobný dokument (e-knihu, záznam z webináře apod.), použijeme Vámi poskytnuté osobní údaje v rozsahu jména, příjmení, e-mailové adresy a telefonního čísla, abychom mohli posoudit Váš zájem o naše produkty a služby a případně Vás kontaktovat za účelem nabídky souvisejících produktů a služeb. 

   Za tímto účelem zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu trvání uděleného souhlasu, tj. do uplynutí doby, na kterou jste nám souhlas udělili, nebo do odvolání souhlasu (tj. odhlášení odběru).


 • c.    Zpracování osobních údajů nezbytných pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření před uzavřením smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení

  • i.    Rezervace školení

   Pokud použijete poptávkový formulář na našich Webových stránkách za účelem rezervace školení, budeme zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje v rozsahu e-mailové adresy, telefonního čísla, země bydliště a dalších osobních údajů, které jste zadali za účelem rezervace školení.

   Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k zajištění rezervace školení. Vaše osobní údaje uchováváme také po dobu stanovenou platnými právními předpisy (občanský zákoník stanovující obecnou promlčecí dobu).

  • ii.    Registrační formulář pro veřejné události

   Pokud se prostřednictvím našich Webových stránek zaregistrujete na veřejnou akci propagovanou na našich Webových stránkách, zpracováváme Vámi poskytnuté osobní údaje v rozsahu jména, příjmení, e-mailové adresy, telefonního čísla, firmy a pracovní pozice, případně další Vámi zadané doplňující osobní údaje za účelem zajištění Vaší registrace.

   Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou ke zpracování Vaší registrace. Vaše osobní údaje uchováváme také po dobu stanovenou platnými právními předpisy (občanský zákoník stanovující obecnou promlčecí dobu).

   iii.    Obchod Billigence

   Pokud použijete obchod Billigence k nákupu našich služeb, budeme zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje v rozsahu jména, příjmení, e-mailové adresy, fakturační adresy a dalších Vámi zadaných osobních údajů za účelem vyřízení Vaší objednávky, řešení reklamací a také v případě vymáhání našich právních nároků.

   Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k vyřešení vaší objednávky. Vaše osobní údaje uchováváme také po dobu stanovenou platnými právními předpisy (daňové předpisy nebo občanský zákoník stanovující obecnou promlčecí lhůtu).

 • IV.    Z jakých zdrojů získáváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje shromažďujeme z několika zdrojů:

 • a.    Údaje shromážděné od Vás jako subjektu údajů

  Shromažďujeme především osobní údaje, které nám o sobě dobrovolně poskytnete.

 • b.    Cookies

  Zdrojem Vašich osobních údajů jsou také soubory cookies, což jsou malé textové soubory vytvořené webovým serverem a uložené ve Vašem počítači prostřednictvím prohlížeče. Soubory cookies používáme v souvislosti s Vaší aktivitou na našich Webových stránkách. Soubory cookies naší Společnosti nám pomáhají učinit naše online služby uživatelsky přívětivější, efektivnější, bezpečnější a mohou také sloužit k realizaci některých uživatelských funkcí.

 • c.    Nástroje pro webovou analýzu

  Za účelem neustálé optimalizace a maximální přívětivosti uživatelského rozhraní využívají naše Webové stránky také online služby webové analytiky a sociální pluginy. Tyto automaticky shromažďované údaje nejsou spojovány s údaji z jiných zdrojů. Vyhrazujeme si však právo tyto údaje zpětně ověřit, pokud budeme upozorněni na konkrétní riziko zneužití.

V.    Příjemci Vašich osobních údajů

Naše Společnost předává za podmínek stanovených platnými právními předpisy Vaše osobní údaje za účelem dalšího zpracování osobám (příjemcům), které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Výše uvedenými příjemci osobních údajů jsou zejména tyto kategorie příjemců:

 • administrátoři našich Webových stránek;
 • členové skupiny Billigence;
 • obchodní partneři Společnosti (např. partneři řešení a organizátoři veřejných akcí), a
 • orgány činné v trestním řízení, soudy, správní orgány tam, kde to správci ukládají právní předpisy.

VI.    Předávání údajů do třetích zemí

V rámci obchodní činnosti naší Společnosti mohou být osobní údaje předávány do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor. V tomto ohledu Společnost vždy zajišťuje, že takové předání bude v souladu s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a že v každém jednotlivém případě bude zajištěna odpovídající ochrana a bezpečnost osobních údajů. Společnost zajišťuje bezpečnost při předávání osobních údajů do třetích zemí pomocí vhodných ochranných opatření stanovených příslušnými právními předpisy (tj. pro takové předávání Společnost využívá zejména platná rozhodnutí přijatá Evropskou komisí o odpovídající úrovni ochrany nebo standardní smluvní doložky o ochraně osobních údajů). Při absenci takových ochranných opatření je Společnost oprávněna v ojedinělých případech předat osobní údaje, pokud je takové předání nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy uzavřené v zájmu subjektu údajů; nebo je předání nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené mezi Společností a subjektem údajů nebo pro provedení předsmluvních opatření přijatých na žádost subjektu údajů; nebo na základě výslovného souhlasu řádně informovaného subjektu údajů. 

Pro více informací o předávání osobních údajů do třetích zemí a pro odkaz na vhodné nebo přiměřené záruky, se prosím obraťte na Společnost prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v části VIII. níže.


VII.    Vaše práva jako subjektu údajů 

Jakožto subjekt údajů máte následující práva:

i.     Právo na informace;
ii.    Právo na přístup k osobním údajům;
iii.   Právo na opravu;
iv.   Právo na výmaz (právo být zapomenut);
v.    Právo na omezení zpracování;
vi.   Právo na přenositelnost údajů;
vii.  Právo vznést námitku;
viii. Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně provilování;
ix.   Právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo k jinému příslušnému dozorovému úřadu v souvislosti se      zpracováním osobních údajů.

Výše uvedená práva můžete s výjimkou práva podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo k jinému příslušnému dozorovému úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů uplatnit prostřednictvím žádosti některým ze způsobů stanovených níže. O opatřeních přijatých na základě Vaší žádosti Vás budeme informovat do jednoho měsíce od obdržení žádosti, nejpozději však do tří měsíců od obdržení žádosti, byla-li lhůta v případě odůvodněné potřeby prodloužena.

a.    Právo na informace

Vždy Vás prostřednictvím těchto Zásad a případně dalších oznámení o zpracování osobních údajů budeme stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem informovat o zpracování Vašich osobních údajů, a to v okamžiku, kdy od Vás získáváme osobní údaje.

b.    Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, sdělíme Vám informace, které požadujete nebo jež nám ukládají právní předpisy.

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, poskytneme Vám bezplatně kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů můžeme účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům na pořízení těchto kopií.

c.    Právo na opravu

Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají a na doplnění neúplných osobních údajů s přihlédnutím k účelům zpracování, a to i prostřednictvím poskytnutí dodatečného prohlášení.

d.    Právo na výmaz / právo být zapomenut

Máte právo požadovat, aby Společnost bez zbytečného odkladu vymazala Vaše osobní údaje, pokud je naplněn některý ze zákonných důvodů uvedených v článku 17 Nařízení.

e.    Právo na omezení zpracování

Máte právo omezit zpracování Vašich osobních údajů, pokud je naplněn některý ze zákonných důvodů uvedených v článku 18 Nařízení.

f.    Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které o Vás zpracováváme, pokud je splněna některá ze zákonných podmínek uvedených v článku 20 Nařízení.

Vaše osobní údaje budeme předávat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Máte právo předat námi shromážděné osobní údaje jinému správci osobních údajů. Ve své žádosti si můžete zvolit, zda Vám máme osobní údaje poskytnout, nebo zda využijete práva, aby Vaše osobní údaje předala přímo naše Společnost jinému správci/zpracovateli, pokud je to technicky proveditelné.

g.    Právo vznést námitku

V případě zpracování osobních údajů na základě právního titulu oprávněného zájmu naší Společnosti máte právo vznést námitku proti takovému zpracování Vašich osobních údajů z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, které v námitce popíšete.

h.    Právo podat stížnost

Nesouhlasíte-li s naším vyřízením Vaší žádosti, můžete proti našemu postupu podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů:

i.     elektronicky na e-mailové adrese: posta@uoou.cz;
ii.    prostřednictvím datové schránky ID: qkbaa2n;
iii.   telefonicky na čísle +420 234 665 111; nebo
iv.   písemně na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,

nebo případně u jiného příslušného dozorového úřadu členského státu Evropské unie.

VIII.    Jak uplatnit Vaše práva a jak získat bližší informace o zpracování Vašich osobních údajů

Chcete-li uplatnit svá výše uvedená práva nebo v případě jakýchkoli dotazů týkajících se zpracování Vašich osobních údajů, nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím níže uvedených údajů:

Kontaktní údaje Společnosti

Korespondenční adresa: Křižíkova 148/34, PSČ: 186 00, Praha 8
Telefon: +420 223 016 200
E-mail: mail@billigence.com

BILLIGENCE PTY LTD, organizační složka ČR